Podmínky členství v klubu Sport XService

Sport XService Marketing s.r.o. se sídlem Makovského 1177/1, 163 00  Praha 6, IČO: 07534159 („Sport XService“) zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a v souladu s vnitrostátními právními předpisy za účelem vedení evidence seznamu členů Sport XService a vyúčtování členských příspěvků. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu členství anebo po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy v souvislosti s placením členských příspěvků, příp. po dobu delší vznikne-li povinnost uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Sport XService zpracovává rodné číslo za účelem jednoznačné identifikace. 

Pokud žadatel o členství souhlasil, bude Sport XService zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa a e-mail za účelem marketingu. Seznam zpracovatelů a příjemců osobních 
údajů je dostupný na www.sportxservice.cz. 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má žadatel o členství právo (i) kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu uvedeného v každé e-mailové zprávě, (ii) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (vi) na přenositelnost údajů a taktéž právo (vii) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné 
důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (viii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

KAŽDÝ ŽADATEL O ČLENSTVÍ JE POVINEN SVOU ELEKTRONICKOU ŽÁDOST (PŘIHLÁŠKU) ZA ČLENA Sport XService VYPLNIT SÁM OSOBNĚ!